Jak wprowadzać myślenie komputacyjne w nauczaniu?

Zaleca się, by opracowany przez szkoły Program Wdrażania Nowych Mediów nawiązywał do computer science i umożliwiał uczniom edukację z uwzględnieniem wielu innych dyscyplin.

Mowa tutaj o takich przedmiotach jak: matematyka, nauki przyrodnicze, robotyka, technika, komunikacja, lingwistyka, sztuka.

Uczniowie powinni w ramach tego programu kształtować umiejętności interdyscyplinarne, odkrywać, iż poszczególne dziedziny wiedzy nie istnieją w oderwaniu od siebie. Jak i zrozumieć, że postęp technologiczny, którego jesteśmy świadkami, jest możliwy dzięki wykorzystywaniu informacji z różnych dziedzin nauk.

Technologia cyfrowa od początku swojej obecności w szkole, powinna występować w trzech odsłonach:

Jako element metodyki nauczania i narzędzie wspierające realizację celów kształcenia

poprzez wykorzystanie nowych technologii (komputer, tablica interaktywna, projektor, oprogramowanie, zasoby multimedialne, itp.) na zajęciach z poszczególnych przedmiotów.

Jako narzędzie wspierające procesy komunikacji z naciskiem na użyteczność technologii informacyjno-komunikacyjnych

Ich związek z wykorzystaniem komputerów i technologii do przetwarzania informacji oraz komunikowania się. Główny nacisk powinien zostać położony na praktyczne korzystanie z narzędzi, takich jak: edytory tekstu lub grafiki, arkusze, multimedia, a także język komunikacji ucznia z komputerem.

Jako zasoby wspierające nabywanie biegłości w stosowaniu technologii informacyjnej.

Jako zasoby wspierające nabywanie biegłości w stosowaniu technologii informacyjnej.
W ich zakres wchodzą m.in. zasady działania komputera oraz sieci, mechanizmy przetwarzania informacji. Oprócz tego nabywanie zdolności intelektualnych potrzebnych do stosowania technologii w sytuacjach problemowych, myślenia algorytmicznego, jak i umiejętności programowania w prostych językach. Biegłość w stosowaniu technologii obejmuje też radzenie sobie w warunkach ciągłego rozwoju (m.in. wykorzystywanych narzędzi), a także aktywne posługiwanie się myśleniem komputacyjnym w rozwiązywaniu problemów.
webinar inwestycja w edukację: na co warto wydać pozostałe środkui w 2023 roku? kliknij, by zapisać się na webinar 20.12.2023 o 17.30