Szkoła dla Innowatora - Projekt na rzecz nowoczesnej edukacji

„Szkoła dla Innowatora” to projekt edukacyjny, zrealizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego celem było opracowanie i przetestowanie rozwiązań w obszarze kształtowania i rozwijania kompetencji proinnowacyjnych w oświacie.

W ramach projektu, którego inicjatorem było Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, 20 publicznych szkół podstawowych otrzymało:

  • wsparcie szkoleniowe dla dyrektora,
  • wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli biorących udział w projekcie,
  • pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami o łącznej wartości do 2 000,0 zł
  • doposażenie placówki i re-aranżację przestrzeni szkolnej o łącznej wartości do 49,000,00 zł
  • możliwość spotkań z innowatorami, wizyt w innowacyjnych przedsiębiorstwach i instytucjach badawczych.

Wsparciem w ramach projektu objęto jedną klasę siódmą z każdej z 20 szkół. Działania w szkołach były realizowane w okresie od lutego 2020 do lutego 2022.

KLASY VII
Program przeznaczony był dla klas VII szkoły podstawowej.
20 SZKÓŁ
W projekcie "Szkoła dla Innowatora" wzięło udział 20 publicznych szkół podstawowych.
LUTY 2020 – LUTY 2022
Działania w szkołach realizowane były przez okres dwóch lat.

Innowacyjna Szkoła w Modelu STREAM - założenia i cele

Zalecenie Rady Europy z 22 maja 2018 r. w obszarze kształtowania kompetencji przyszłości w procesie uczenia się przez całe życie, jednoznacznie wskazują, że w dynamicznie zmieniającym się świecie, inwestycja w proinnowacyjne umiejętności uczniów, stanowi ważniejsze niż kiedykolwiek wyzwanie dla edukacji.

Programy nauczania opracowywane w szkole mają wspierać rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. Szkoła powinna wyposażyć uczniów w umiejętności i postawy, które ułatwią im funkcjonowanie w dorosłym życiu oraz przygotować do wykonywania zawodów przyszłości.

Kształtowanie postaw i cech sprzyjających innowacyjności

Wprowadzenie zmian w obecnie istniejącym systemie edukacji

Wdrażanie rozwiązań w zakresie edukacji przyszłości

Wypracowanie uniwersalnych metod nauczania kompetencji proinnowacyjnych

Wykorzystywanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych i zmiana podejścia do nauczania

Dostosowanie przestrzeni szkolnej do nauczania kompetencji przyszłości

Uczeń - innowator

Innowacyjna szkoła, która wdraża w swoim systemie elementy edukacji STREAM, powinna koncentrować się na  budowaniu potencjału uczniów i wyposażeniu ich w kompetencje przyszłości, czyli zestaw postaw, umiejętności i zachowań wspierających powstawanie i rozwój innowacyjnych pomysłów.

Ważne jest, by programy nauczania lub programy pracy szkoły, miały zapisy uwzględniające rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrowych. Mowa tutaj o takich umiejętnościach jak: zdolność krytycznego i samodzielnego myślenia, a także kreatywnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem nowych technologii. Dodatkowo nauka odwagi i podejmowania ryzyka, liderowania, wytrwałości czy współpracy w grupie.

Kompetencje proinnowacyjne są uniwersalne i dostępne dla wszystkich uczniów. Umożliwiają im osiąganie niestandardowych rezultatów, niezależnie od nauczanego przedmiotu czy etapu edukacji. Ma to kluczowe znaczenie dla przyszłości zawodowej młodego pokolenia, które będzie wykorzystywać nabyte kompetencje niezależnie od wybranej ścieżki kariery w dorosłym życiu.

projekty innowacje w edukacji infografika

Szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów
Umiejętność krytycznego myślenia
Ciekawość i odkrywanie nowych możliwości
Odwaga i podejmowanie ryzyka
Kreatywne stosowanie zdobytej wiedzy
Orientacja na przyszłość
Samodzielność myślenia i podejmowanie decyzji
Wytrwałość
Skłonność do podejmowania współpracy i pracy zespołowej
Praca nad wieloma problemami w tym samym czasie

ZAINSPIRUJ SIĘ DOBRYMI ROZWIĄZANIAMI

Pobierz publikacje na temat kształtowania proinnowacyjnych kompetencji uczniów oraz organizacji przestrzeni sprzyjającej nowoczesnej edukacji.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego

Pracownia jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym poświęconym innowacjom w edukacji. Otwarta 31 marca 2023 roku przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie to nowoczesna placówka zrzeszająca edukatorów, badaczy, naukowców i ekspertów. Wspólnymi siłami dążą oni do tworzenia nowych metod edukacyjnych, które pozwolą na kształcenie przyszłych geniuszy nauki.

Cztery przestrzenie badawcze: laboratoria i pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt, w których tworzone będą narzędzia i rozwiązania dla nowoczesnej edukacji na miarę XXI wieku.

Laboratorium Rozwoju Kompetencji XXI w.

Warsztat Rozwiązań Edukacyjnych

Laboratorium Danych
i Analiz

Living
Lab

Umiejętność samodzielnego uczenia się i innowacyjność

Umiejętność posługiwania się technologiami

Umiejętności zawodowe
i życiowe

Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów

Wyszukiwanie informacji

Elastyczność i umiejętność dostosowania się

Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów

Elastyczność i umiejętność dostosowania się

Wyszukiwanie informacji

Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów

Wyszukiwanie informacji

Elastyczność i umiejętność dostosowania się

Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów

Elastyczność i umiejętność dostosowania się

Wyszukiwanie informacji

Celem Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego jest projektowanie
i udostępnianie produktów i rozwiązań edukacyjnych:

Wspierających rozwój edukacji w nurcie STREAM i wpływających na kształtowanie kompetencji XXI w.

Wrażliwych na lokalne potrzeby
i konteksty

Odpowiadających wyzwaniom współczesności

Oprawa merytoryczna

1. Licencjonowanie i wdrażanie produktów i rozwiązań edukacyjnych

ZOBACZ WIĘCEJ
Wsparcie w rozwoju

2. Klasyfikacja istniejących produktów i rozwiązań edukacyjnych

ZOBACZ WIĘCEJ
Innowacyjne rozwiązania

3. Tworzenie i wprowadzanie na rynek produktów i rozwiązań edukacyjnych

ZOBACZ WIĘCEJ

Dotacje na innowacje w edukacji
W obliczu nieustannych zmian w świecie i stale rozwijających się nowoczesnych technologii, placówki edukacyjne stoją przed wyzwaniem dostosowywania się do aktualnych warunków w oświacie i zapewnienia optymalnych warunków dla rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. W tym celu szkoły podstawowe ubiegają się o różnego rodzaju dofinansowania na edukację, w ramach których mogą wyposażyć placówkę w nowoczesny sprzęt multimedialny, wyposażenie meblowe, innowacyjne pomoce dydaktyczne i narzędzia, niezbędne do prowadzenia skutecznych i angażujących zajęć STREAM.
Jednym z projektów, który daje im taką możliwość, jest pilotażowy program „Szkoła dla Innowatora”. To projekt edukacyjny realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych uczniów i propagowanie nowoczesnych rozwiązań w oświacie. W ramach projektu 20 publicznych placówek pozyska wsparcie szkoleniowe dla dyrektora i nauczycieli, doposażenie w innowacyjne pomoce dydaktyczne i re-aranżację przestrzeni szkolnej oraz dotacje na zakup meblowego wyposażenia szkolnego. Działania w szkołach będą realizowane od lutego 2020 do lutego 2022.
Kolejnym projektem, mającym na celu dofinansowanie innowacyjnej edukacji, jest Innowacyjna Szkoła Modelu STREAM, którego głównym założeniem jest nauczanie wspierające rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw i cech sprzyjających innowacyjności, wprowadzenie zmian w obecnie istniejącym systemie edukacyjnym, wdrażanie rozwiązań w zakresie edukacji przyszłości, wypracowanie uniwersalnych metod nauczania kompetencji proinnowacyjnych, wykorzystywanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych oraz dostosowanie przestrzeni szkolnej do nauczania kompetencji przyszłości. Innowacyjna szkoła powinna koncentrować się na budowaniu potencjału uczniów i wyposażeniu ich w kompetencje przyszłości, czyli zbiór postaw, umiejętności i zachowań wspierających rozwój innowacyjnych pomysłów.
Wartym uwagi projektem wspierającym proinnowacyjne kompetencje jest Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego. Tworzą ją cztery przestrzenie badawcze: laboratoria oraz pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt, w których będą tworzone narzędzia oraz rozwiązania dla edukacji przyszłości. Sale będą dostosowane do rozwoju umiejętności samodzielnego uczenia się i innowacyjności, umiejętności posługiwania się nowymi technologiami oraz umiejętności zawodowych i życiowych. Głównym celem Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego jest projektowanie i udostępnianie produktów i rozwiązań edukacyjnych wspierających rozwój edukacji w modelu STREAM i wpływających na kształtowanie kompetencji XXI wieku, wrażliwych na lokalne potrzeby oraz odpowiadających wyzwaniom współczesności. Ważne jest, aby programy nauczania i programy pracy szkoły uwzględniały u uczniów rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. Mowa tutaj o takich umiejętnościach jak zdolność krytycznego myślenia, podejmowania ryzyka oraz pracy w grupie. Kompetencje proinnowacyjne są kluczowe dla rozwoju przyszłości zawodowej młodego pokolenia i warto w nie zainwestować już teraz.
Szukasz projektów i dofinansowań na innowacyjną edukacją? Sprawdź naszą ofertę.