Przestrzeń edukacyjna STREAM

Przestrzeń, w której odbywają się zajęcia edukacyjne, ma duży wpływ na szybkość przyswajanej wiedzy oraz jej zapamiętywanie. Badania dowodzą, że dobrze zaprojektowana sala dydaktyczna staje się bardzo skutecznym narzędziem w pracy nauczyciela.

NOWOŚĆ!

Aranżacja pracowni STREAM dla sali o powierzchni do 30m²

ZOBACZ WIĘCEJ

Strefa nauki STREAM

Koncepcja przygotowania tej strefy powinna opierać się na założeniu, że najwięcej informacji zdobywamy i zapamiętujemy poprzez działania własne. Ważne jest zatem takie zaaranżowanie tej przestrzeni, by zachęcała ona uczniów do podejmowania aktywności. Wyzwalała w nich chęć do działania, do poszukiwania rozwiązań i uczyła umiejętności, jaką jest stawianie pytań.

Strefa nauki powinna być wyposażona w mobilne stoły i krzesła – mobilność wyposażenia jest ważna w kontekście stosowania aktywnych metod nauczania, pracy w parach, w grupie. Warto zadbać o modułowe zestawy meblowe, możemy je rozbudowywać, modyfikować i konfigurować w zależności od aktualnych potrzeb, wynikających z działań edukacyjnych, czy tematycznych.

Strefa programowania STREAM

Umiejętności programistyczne są bardzo pożądane w dzisiejszym świecie. Szybki rozwój nowych technologii wymusił rozwój tzw. kompetencji cyfrowych, w które powinni zostać wyposażeni uczniowie, by sprawnie funkcjonować w świecie XXI w.

W tej strefie stwarzamy uczniowi środowisko edukacyjne, w którym pokazujemy, że popełnianie błędów jest naturalną konsekwencją podejmowanego działania; uczymy jak wyciągać wnioski, definiować problemy i konstruktywnie dyskutować. Rozwijamy umiejętność analizowania, poszukiwania, dostrzegania powtarzalności i kształtujemy postawy wykorzystywania zdobytych doświadczeń w różnych projektach.

Strefa robotyki STREAM

Robotyka to ten element edukacji informatycznej, który pozwala uczniom naocznie zobaczyć, jak zdobytą wiedzę można wykorzystać w praktyce. Uczniowie konstruują, przewidują, współpracują i szukają rozwiązań, a jednocześnie przekonują się, po co im potrzebna jest wiedza z tej dziedziny, dostrzegają jej użyteczność i wykorzystanie w codziennym życiu. Pomocą, która powinna być obowiązkowym elementem każdych zajęć z robotyki, jest BeCreo, ale doskonale sprawdzą się tutaj także Klocki Gigo, Robot Photon EDU, Zestawy Boffin, czy edukacyjny Dron Tello EDU.

Strefa kreatywności STREAM

Kreatywność jest fundamentem dla edukacji. Uczeń, który ma możliwość wyrażania swoich myśli poprzez różne formy sztuki oraz korzystania z różnorodnych materiałów i narzędzi rozwija się i kreuje w sobie przestrzeń dla nauki. We współczesnym świecie umiejętność kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów jest bardzo ceniona, dlatego konieczne jest opracowanie środowiska, które będzie wspierało rozwój kreatywności wśród uczniów.

W strefie kreatywności powinny znaleźć się duże stoły, tablice do prezentacji pomysłów, sztalugi, flipcharty, narzędzia kreślarskie oraz przyrządy do pomiarów. Wygodne siedziska, duże piłki, hamaki, klocki konstrukcyjne – to wyposażenie, które sprzyja rozwijaniu kreatywności.

Strefa myślenia STREAM

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, szacowania, wykorzystywania różnych kombinacji, by rozwiązać zadanie, podejmowanie ryzyka, wspieranie myślenia komputacyjnego – to wszystko powinno się zadziać w tej strefie. Jest ona bardzo istotna z punktu widzenia funkcjonowania ucznia i aktywności, które podejmuje, czy też będzie podejmował w dorosłym życiu.

Warto zadbać w tej strefie o rozwiązania z obszaru nowych technologii, zawierające pierwiastki edukacyjne typu: Magiczny Dywan, Magiczna Ściana, Okulary VR Acer 0J0 500 – są to pomoce mieszczące się w kręgu zainteresowania ucznia, z racji innowacyjnych rozwiązań zastosowanych do ich wykonania, a zajęcia z użyciem tych pomocy wzbogacą proces edukacyjny.

Strefa matematyczna STREAM

Nabywanie przez ucznia kompetencji matematycznych jest bardzo ważne. Matematyka jest wszechobecna w życiu codziennym i determinuje proces kształcenia. Kompetencje matematyczne definiuje umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Matematyka jest obecnie jedną z tych dyscyplin naukowych, które znacząco stymulują rozwój osiągnięć ludzkości, dlatego przygotowanie w edukacji STREAM strefy przeznaczonej do wspierania kompetencji matematycznych jest konieczne.

W tej strefie uczeń będzie doskonalił umiejętność liczenia, znajomość miar i struktur, operacji i działań matematycznych oraz sposobów prezentacji matematycznej. Będzie kształtował rozumienie terminów i pojęć matematycznych, a także świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź.

Edukacyjna przestrzeń STREAM to przestrzeń, która ma znaczący wpływ na jakość, różnorodność i sposób przyswajania wiedzy przez uczniów, a także łatwość i trwałość jej zapamiętywania. Badania dowodzą, że właściwie wyposażona klasa szkolna może przyczynić się do zwiększenia skuteczności i efektywności procesu nauczania. Koncepcja aranżacji przestrzeni STREAM w szkole powinna opierać się zatem na założeniu nauki przez doświadczanie. Kluczowe jest zatem wyposażenie meblowe i multimedialne klasopracowni szkolnej, które aktywizuje uczniów do podjęcia nowych inicjatyw oraz rozbudza odwagę do podejmowania nowych wyzwań. Przestrzeń STREAM powinna być wyposażona w mobilne wyposażenie, które znacząco usprawnia stosowanie aktywnych sposobów nauczania oraz ułatwia współpracę w grupach. W obecnych czasach powszechnej nowoczesnej technologii i innowacji niezwykle ważne stają się umiejętności kodowania i programowania. W strefie programowania STREAM warto skupić się na rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności analizowania i poszukiwania, a także krytycznego myślenia. Strefa robotyki STREAM to strefa, w której uczniowie budują, konstruują i szukają rozwiązań, pracując metodami inżynieryjnymi. W tej sali niezwykle ważne są zestawy edukacyjne takie jak LEGO Education, które stanowią praktyczne narzędzia do rozwijania kompetencji w obszarze robotyki, programowania i kodowania. Kreatywność jest cechą, która w dzisiejszych czasach jest niezwykle ceniona i pożądana, w szczególności w przygotowaniu do podjęcia zawodów przyszłości. Uczeń, który ma możliwość wyrażania swoich emocji za pomocą różnorodnych form sztuki, rozwija swoją wrażliwość i empatię. W strefie kreatywności STREAM powinny się znaleźć duże stoły, tablice, sztalugi, narzędzia kreślarskie – wszystko to przyczynia się do rozwoju kreatywności i wyobraźni uczniów. Strefa logicznego myślenia STREAM powinna przyczyniać się do rozwoju umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, a także myślenia komputacyjnego. W strefie tej niezbędne jest wyposażenie meblowe i multimedialne, składające się z Magicznego Dywanu czy Magicznej Ściany. Te innowacyjne pomoce dydaktyczne umożliwiają prowadzenie interdyscyplinarnych i interaktywnych zajęć w przedszkolu i w szkole podstawowej. Zdolności matematycznego myślenia okazują się przydatne nie tylko do odnoszenia sukcesów w tej dziedzinie, ale również pomagają w rozwiązywaniu problemów życia codziennego. W sali matematycznej STREAM rozwijane są umiejętności liczenia, znajomości miar oraz skomplikowanych obliczeń matematycznych. Jako element wyposażenia tej klasopracowni niezbędne okażą się wygodne, ergonomiczne krzesła oraz duże stabilne stoły, a także programy multimedialne i tradycyjne pomoce dydaktyczne.