Kompetencje kształtujemy nie przez to czego uczymy, ale jak uczymy.

Innowacyjne pomoce dydaktyczne dostępne w ofercie Moje Bambino wspierają nabywanie przez uczniów kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych.

Wszystkie rekomendowane poniżej pomoce edukacyjne angażują i zachęcają ucznia do podejmowania aktywności.

Pomoce Moje Bambino:

• angażują ucznia do zdobywania wiedzy poprzez podejmowanie działań
• zachęcają do zadawania pytań, stawiania hipotez i formułowania wniosków
• uczą kreatywnego podejścia do rozwiązania problemu
• realizujemy podstawę programową
• stanowią wstęp do świadomego wykorzystania nowych technologii

Magiczny Dywan Moje Bambino

Kompetencje kluczowe

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym
 • Nabywanie kompetencji matematycznych i informatycznych
 • Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich

Kompetencje cyfrowe

 • Komunikacja i współpraca
 • Rozwiązywanie problemów i planowanie działań
 • Kształtowanie umiejętności prezentacji wytworów (wykonanych prac)
 • Rozwijanie myślenia komputacyjnego

Poznaj wszystkie pakiety z Magicznym Dywanem

Robot edukacyjny Photon

Kompetencje kluczowe

 • Nabywanie kompetencji informatycznych
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się, z uwzględnieniem stopniowania trudności
 • Rozwijanie kompetencji społecznych

Kompetencje cyfrowe

 • Rozwiązywanie problemów
 • Analiza informacji i kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy
 • Nabywanie umiejętności prezentowania i omówienia wykonanego działania
 • Wdrażanie do posługiwania się językiem programowania

Poznaj wszystkie pakiety z robotem Photon

Scottie Go!

Kompetencje kluczowe

 • Rozwijanie kompetencji matematycznych
 • Kształtowanie kompetencji informatycznych
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się
 • Rozwijanie zdolności analizowania i podejmowania decyzji

Kompetencje cyfrowe

 • Nabywanie kompetencji rozwiązywania problemów i analizowania podejmowanych działań
 • Wdrażanie do poszukiwania rozwiązań
 • Kształtowanie postawy bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii

Poznaj wszystkie pakiety ze Scottie Go!

BeCreo

Kompetencje kluczowe

 • Nabywanie i kształtowanie kompetencji informatycznych
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i kompetencji społecznych
 • Nabywanie wiedzy, kształtowanie aktywnej i poszukującej postawy uczenia się

Kompetencje cyfrowe

 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem programowania
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z narzędzi nowych technologii
 • Wdrażanie do zapisywania i bezpiecznego przechowywania informacji
 • Pozyskanie wiedzy na temat wykorzystania nowych technologii w życiu codziennym

Robot edukacyjny Abilix Krypton

Kompetencje kluczowe

 • Kształtowanie kompetencji informatycznych
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się i przyswajania nowych rzeczy
 • Kształtowanie umiejętności przejmowania inicjatywy i przewidywania skutków podjętego działania
 • Kształtowanie umiejętności planowania i współpracy w zespole

Kompetencje cyfrowe

 • Pozyskiwanie wiedzy i nauczanie w nurcie STREAM
 • Rozwijanie umiejętności kodowania i programowanie
 • Nabywanie umiejętności sprawnego posługiwania się językami programowania
 • Rozwijanie myślenia komputacyjnegoa

Poznaj wszystkie pakiety z robotem Abilix Krypton