Myślenie komputacyjne obejmuje szeroki zakres narzędzi, przydatnych przy rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin. Wykorzystuje przy tym komputer i metody mające swoje źródło w informatyce.

Nazwa myślenie komputacyjne została wprowadzona do terminologii w 2006 r, przez Jeannette Wingt, która określiła tym terminem użyteczne postawy i umiejętności, jakie każdy powinien starać się wykształcić i stosować.

By lepiej zobrazować sobie zrozumienie czym jest myślenie komputacyjne warto przyjrzeć się bliżej kontekstom, w jakich występuje angielski termin- computational, od którego pochodzi słowo-computing. Przed pojawieniem się słowa computing w obecnym znaczeniu, przymiotnik computational, był stosowany w powiązaniu z science (nauką). Określano nim nauki komputacyjne, inaczej mówiąc nauki obliczeniowe, które polegały na budowaniu matematycznych modeli, wykorzystywanych do analizy i rozwiązywania problemów naukowych. Do tego celu wykorzystywane również komputery. Termin rozwijał się i ewaluował. Aktualnie obejmuje on pięć obszarów: inżynierię komputerową (Computer Engineering), informatykę (Computer Science), systemy informacyjne (Information Systems), technologię informacyjną (Information Technology) oraz inżynierię oprogramowania (Software Engineering).

Przez computing dziś rozumie się celowe działanie, do którego wymagane jest posłużenie się komputerem. Może być rozumiane także jako odnoszenie korzyści dzięki użyciu komputerów lub wytworzenie zasobów z wykorzystaniem komputerów.

 

Myślenie komputacyjne to szeroko rozumiane kompetencje, które obejmują miedzy innymi umiejętności takie jak:

  • projektowanie i budowanie,
  • przetwarzanie, porządkowanie i zarządzanie różnego rodzaju informacjami;
  • prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem komputerów,
  • powodowanie, by systemy komputerowe zachowywały się inteligentnie,
  • tworzenie i korzystanie z mediów komunikacyjnych, służących celom edukacyjnym oraz rozrywkowym,
  • wyszukiwanie i gromadzenie informacji związanych z danym celem.

Zadbaj o kształtowanie kompetencji cyfrowych u swoich uczniów. Wskazuj  korzyści, jakie płyną z ich stosowania w codziennych działaniach. Zwróć uwagę na ten obszar i pamiętaj, że potencjał tej dyscypliny wydaje się nieograniczony.

webinar inwestycja w edukację: na co warto wydać pozostałe środkui w 2023 roku? kliknij, by zapisać się na webinar 20.12.2023 o 17.30