EDUKACJA STREAM

Interdyscyplinarne nauczanie przez doświadczenie

Przyjmuje formę projektów i warsztatów, dlatego przyswajanie wiedzy, następuje szybciej i jest bardziej trwałe. Dzieci uczestniczące w zajęciach są mocno skupione ze względu na nastawiony na rozwiązanie, poszukiwanie i odkrywanie charakter lekcji. Uczniowie mają możliwość tworzenia nowych rzeczy, mogą je badać, sprawdzać, testować i zdobywać bardzo ważną kompetencję, jaką jest umiejętność konstruktywnego wyciągania wniosków.

Metodologia STREAM koncentruje się nie tylko na wspieraniu nauk ścisłych. Oprócz matematyki i inżynierii, uczniowie poszerzają wiedzę z biologii, informatyki, programowania, wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym, doceniają rolę sztuki i projektowania, jako ważnych elementów składowych projektu. Wszystko to wpływa na zdobywanie takich umiejętności jak: zdolność logicznego i kreatywnego myślenia, rozwijanie myślenia komputacyjnego oraz umiejętność współpracy w zespole, bardzo pożądaną przez pracodawców.

KOMPETENCJE KLUCZOWE

Kompetencja to wiedza, umiejętności i postawy.

Powinny być one kształtowane: świadomie: od nieświadomej niekompetencji (nie wiem, że nie wiem/umiem), poprzez świadomą niekompetencję (wiem, że nie wiem/umiem), świadomą kompetencję (wiem, że wiem/umiem), aż do nieświadomej kompetencji (nie wiem, że wiem/umiem), poprzez obserwację i naśladowanie (modelowanie).

Postępująca globalizacja spowodowała, że każdy obywatel Unii Europejskiej potrzebuje szerokiego i ujednoliconego wachlarza kompetencji kluczowych, by przystosować się do zmieniającego się świata. Ogromną rolę odgrywa w tym procesie edukacja, mająca zapewnić nabycie przez obywateli (uczniów) Europy takich kompetencji, które umożliwią im elastyczne dostosowanie się do zmian.

Państwom członkowskim zaleca się m.in.: rozwijanie oferty kompetencji kluczowych dla wszystkich w ramach strategii uczenia się przez całe życie, w tym strategii osiągnięcia powszechnej alfabetyzacji, kształcenie i szkolenie wszystkich młodych ludzi w celu rozwijania kompetencji kluczowych na poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dorosłego życia oraz stanowiącym podstawę dla dalszej nauki i życia zawodowego, umożliwianie osobom dorosłym rozwijania i aktualizowania kompetencji kluczowych przez całe życie.

KOMPETENCJE  KSZTAŁTUJEMY  NIE  PRZEZ  TO  CZEGO,  ALE  JAK   UCZYMY

W Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie kompetencji określono osiem kompetencji kluczowych. Stanowią one połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia:

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym;

2. Porozumiewanie się w językach obcych;

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;

4. Kompetencje informatyczne;

5. Umiejętność uczenia się;

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie;

7. Inicjatywność i przedsiębiorczość;

8. Świadomość i ekspresja kulturalna.

INNOWACYJNE NARZĘDZIA EDUKACYJNE

Łatwiejsze nauczanie i uczenie

1. Zastąp książkę audiobookiem, lub filmem edukacyjnym.

Dzięki temu nasi uczniowie zapamiętają 20% treści, co w praktyce oznacza, że wskaźnik naszej efektywność nauczania wzrośnie dwukrotnie.

2. Korzystaj z obrazów.

Dostarczając mózgowi bodźców obrazkowych i dźwiękowych, zwiększamy jego efektywność. Jeden obraz wart jest 1000 słów, dlatego warto zadbać   o demonstracyjne pomoce edukacyjne, takie jak plansze do demonstracji, plakaty, symbole czy infografiki, łączące tekst z rysunkiem, mapy myśli i skojarzeń. 50 % z tego, co uczeń słyszy i widzi, zapamięta on po dwóch tygodniach.

3. Stosuj aktywne metody nauczania.

Aktywne uczenie się, to aż 70% zapamiętanych treści. Wprowadź dyskusję, jako stały element zajęć. Uczniowie dyskutując, realizują założenia kompetencji cyfrowych, takie jak komunikacja i współpraca, ale też zupełnie inaczej stymulowany jest ich mózg.

4. Zadbaj o elementy ruchu.

Zrobienie i powiedzenie czegoś jest najbardziej efektywną metodą zapamiętywania, która pozwala odtworzyć 90% przetworzonych informacji. Pamięć motoryczna i reakcyjna jest najbardziej efektywną pamięcią.

Nasz mózg lubi emocje, im więcej doznań i emocji w nauczaniu, tym bardziej skuteczna edukacja. Emocje wywołuje nauka oparta na doświadczaniu, dlatego tak ważne jest aktywizowanie ucznia i stwarzanie takich sytuacji edukacyjnych, które zachęcą go do podejmowania własnych działań, do odkrywania i formułowania wniosków. Po dwóch tygodniach pamiętamy 10% tego, co przeczytaliśmy. Oznacza to, że 90% informacji w ogóle nie zostaje w pamięci długotrwałej. Jeśli wiedza przekazywana w szkole opiera się w głównej mierze na materiale zawartym w podręczniku, to w świetle badań nad efektywnością nauczania, powinniśmy poważnie zastanowić się nad jej przekazem. Wykorzystanie w tym celu osiągnięć techniki, prowadzone w racjonalny i przemyślany sposób, nie tylko wzbogaci i uatrakcyjni przekaz edukacyjny, ale wpłynie na sam proces zapamiętywania.

Efektywność zapamiętywania wg. E. Dale

10

z tego, co czytamy

50

z tego, co słyszymy i widzimy

90

z tego, co robimy